Telefón: 0850 555 000      E-mail: info@netfinancie.sk

Cestujte do zahraničia s istotou!

Ak príde na cestovanie, väčšinu ľudí zvyčajne popadne nadšenie. Je to najskôr preto, že cestovanie do zahraničia ešte stále nie je u nás bežnou, každodennou záležitosťou. Väčšina z nás si môže dovoliť cestovať tak raz, dvakrát do roka. A keďže na cestách zvyčajne zažívame množstvo dobrodružstiev a z dovoleniek odchádzame s množstvom zážitkov, cestovania sa pravdepodobne nikdy celkom nepresýtime. Počas cestovania do cudzích krajín však môže dôjsť aj rôznym nehodám či nepríjemným udalostiam, preto je viac než dôležité mať istotu, že v akomkoľvek prípade sa budete mať na koho obrátiť.

Okrem povinného zmluvného poistenia, ktoré ste zo zákona povinný uzavrieť, existuje aj možnosť ďalšieho pripoistenia vo forme havarijného poistenia. Pri ceste do zahraničia by ste si však mali overiť, či vami uzatvorené poistenia platia aj v krajine, do ktorej mierite. V prípade, že to tak nie je, ste povinný uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Hraničné poistenie

Hraničné poistenie sa vzťahuje na vodičov cudzozemského motorového vozidla, ktorých PZP uzavreté v domácej krajine neplatí v cudzine, do ktorej majú namierené. To znamená, že ak zahraniční vodiči cestujú či sa dlhodobejšie zdržujú v krajine, v ktorej z akýchkoľvek dôvodov neplatí ich povinné zmluvné poistenie, sú povinní uzavrieť tzv. hraničné poistenie.

Rovnako to platí aj pre zahraničných vodičov smerujúcich do Slovenskej republiky. Tí majú v prípade neplatnosti ich PZP povinnosť uzatvoriť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky.

Podľa Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa hraničné poistenie vzťahuje iba na tie škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu mnohostrannej dohody medzi národnými kanceláriami poisťovateľov. Členmi Dohody sú všetky európske štáty. Od roku 2009 je členom aj Ruská federácia, zatiaľ ju však poisťovne na Slovensku do zoznamu štátov, kde platí povinné zmluvné poistenie nezaradili. Preto si naši vodiči musia pre územie tohto štátu uzatvoriť hraničné poistenie.

Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú, ak:

  • na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,
  • ide o motorové vozidlo, na ktorého povinné zmluvné poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov,
  • ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
  • ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Európskej komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanovuje náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení.

Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba. Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti uzatvoriť hraničné poistenie pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu. Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil svoju povinnosť, neumožní vstup takého motorového vozidla na územie Slovenskej republiky až do splnenia tejto povinnosti.

Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však 333 Eur.

Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby, kým si nesplní svoju povinnosť.

Systém zelenej karty

Zelená karta je potvrdením o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel v zahraničí. V prípade, že slovenský motorista spôsobí škodu pri návšteve niektorého z členských štátov Systému zelenej karty, príslušná kancelária poisťovateľov v štáte nehody za neho túto škodu uhradí. Slovenská kancelária poisťovateľov bude následné požiadaná o preplatenie tejto škody. V praxi to teda znamená, že slovenský vodič je krytý a škoda, ktorú spôsobil bude uhradená z jeho poistky.

Členské štáty Systému zelených kariet však možno na základe kontroly zelenej karty rozdeliť do dvoch skupín:

  1. štáty, ktoré ako doklad o existencií poistenia akceptujú jedine zelenú kartu – preukazovanie sa zelenou kartou je teda povinné
  2. štáty, ktoré ako potvrdenie o poistení rešpektujú medzinárodnú poznávaciu značku vozidla; nakoľko vychádzajú z predpokladu existencie poistného krytia, nie je v týchto krajinách potrebné preukazovať sa zelenou kartou

Vo všeobecnosti sa však odporúča nosiť zelenú kartu stále so sebou – nikdy totiž neviete, akého policajta môžete na cestách stretnúť. Navyše, zelená karta poskytuje kontaktné údaje všetkých kancelárií poisťovateľov, ktoré sa v prípade nehody rozhodne zídu.

Do zoznamu členských štátov Systému zelenej karty patrí 49 štátov. Ak sa chystáte cestovať napr. do Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bieloruska, Izraelu, Iránu, Maroka, Moldavska, Bývalej zväzovej republiky Macedónsko, Ruska, Srbska a Čiernej hory, Tuniska, Turecka či Ukrajiny, myslite na to, že zelenú kartu musíte mať so sebou! V týchto krajinách je totiž nutnosťou. Podrobný zoznam krajín zahrnutých do Systému zelenej karty, ako aj informácie o potrebe zelenej karty v nich, nájdete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.©  2011 - 2024  |  zakonnepoistenie.eu