Telefón: 0850 555 000      E-mail: info@netfinancie.sk

Preukazovanie zákonného poistenia zodpovednosti

Majiteľ alebo držiteľ vozidla je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať zákonné poistenie zodpovednosti potvrdením o poistení zodpovednosti alebo preukázať uzavretie zákonného poistenia iným spôsobom.

Kontrola poistenia zodpovednosti

Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu polície predložiť; ak bolo dojednané zákonné poistenie , je túto skutočnosť vodič povinný preukázať. Vodič nie je povinný mať pri sebe doklad o zaplatení poistenia. Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe Zelenú kartu alebo potvrdenie o Hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu polície predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.

Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú kontroly dokladov uvedených v odsekoch na verejných komunikáciách. Ak vodič nemá doklad, že zákonné poistenie uzavrel, môže byť pokutovaný v zmysle príslušných sadzobníkov a bude nahlásený Obvodnému úradu na správne konanie, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 3300 Eur.

Kompletné informácie o kontrole na cestách nájdete na Netfinancie.sk, ako aj možnosť si poistenie uzatvoriť.

Čo v prípade nehody, ak nie je jasné, či bolo uzavreté povinné zmluvné poistenie?

Niekedy sa vyskytujú prípady, keď nie je celkom jasné, či vodič, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, mal uzavreté povinné zmluvné poistenie. Aj tejto problematike sa venovala nová právna úprava - Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC (4. Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

V tomto spomínanom prípade sa podľa novej právnej úpravy poskytne poistné plnenie poškodenému z garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Z tohto fondu sa poskytuje poistné plnenie aj v prípade, že ide o neznámeho vodiča alebo o vodiča, ktorý nemá uzavreté povinné zmluvné poistenie.

Nemáte uzavreté povinné zmluvné poistenie?

Ak majiteľ neuzavrie povinné zmluvné poistenie, ide o priestupok, pretože nie je dodržaná zákonom stanovená povinnosť. V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu, poškodenému bude poistné plnenie vyplatené z garančného fondu. Peniaze však budete musieť vrátiť v plnej výške.

Povinné zmluvné poistenie – pokuty v prípade, že ho nemáte

Ako sme už vyššie spomínali, ak vodič neuzavrie povinné zmluvné poistenie, ide o porušenie zákona. To znamená, že vodičovi hrozí pokuta vo výške od 16,60 do 3 320 EUR.

Kto si musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie musí uzavrieť držiteľ alebo nájomca tuzemského motorového vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch daného vozidla a cudzinci pri prechode cez naše hranice, pokiaľ nevlastnia tzv. zelenú kartu (v tomto prípade ide o tzv. hraničné poistenie).

Likvidační zástupcovia a povinné zmluvné poistenie

Čo priniesol vstup do EÚ pre povinné zmluvné poistenie? Ako boli posilnené práva osôb, ktoré majú uzavreté povinné zmluvné poistenie? Ako súvisí povinné zmluvné poistenie s tzv. likvidačnými zástupcami?

Vymenúvanie likvidačných zástupcov zaviedol Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorým sa novelizoval Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takto sa implementovala do nášho právneho poriadku Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC.

Cieľom tejto právnej úpravy pre povinné zmluvné poistenie bolo posilniť ochranu a vymožiteľnosť práva na náhradu škody u poškodených osôb.

Pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie, likvidační zástupcovia (resp. inštitút likvidačného zástupcu) boli zavedení z dôvodu zvýšiť ochranu osôb, ktoré boli poškodené v rámci členských štátov EÚ. Ak je občan niektorého členského štátu EÚ poškodený prevádzkou motorového vozidla iného členského štátu, má právo na náhradu škody voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou. Ten udalosť prešetrí a odškodní poškodeného.

Čo to znamená pre poisťovateľov ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie?

Poisťovatelia sú povinní vymenovať v každom členskom štáte EÚ likvidačného zástupcu, ktorý má na starosti riešenie škodových udalostí v jeho mene a na jeho účet. Musí to byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v danom členskom štáte.

Túto „novinku“ pre povinné zmluvné poistenie museli poisťovatelia zaviesť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď nadobudla platnosť Zmluva o pristúpení SR k EÚ.

Likvidačného zástupcu samozrejme poisťovateľ nevymenúva v krajine, v ktorej vykonáva poisťovaciu činnosť – teda ponúka možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie.

Nová právna úprava priniesla aj iné zmeny pre povinné zmluvné poistenie. Ide napr. o zavedenie trojmesačnej lehoty pre likvidáciu škodovej udalosti, zavedenie náhradného poistného plnenia z poistného garančného fondu, zriadenie informačného strediska a pod.©  2011 - 2024  |  zakonnepoistenie.eu